دانشجویان زیر با توجه به اینکه در ترم جاری ترم آخر هستند در اولین فرصت پیگیر ارسال تاییدیه و ریزنمرات کاردانی از دانشگاه قبلی خود باشند:
📌فاطمه زیده سرایی
📌پونه موسی زاده
📌زهرا بهاری
📌زینب حسینی
📌مصطفی امید معاف