دانشجویان محترمی که درس آشنایی بامبانی امنیت شبکه دارند کلاس روزهای چهارشنبه از ساعت ۴عصردر سامانه امجد برکزار می گردد.