ضمن آرزوی سلامتی؛ به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند با توجه به عدم امکان واریز شهریه؛»؛  انتخاب واحد دانشجویان تا ۱۷ فروردین حذف نخواهد شد.
پرداخت از روز اول فروردین ماه تا هفدهم فروردین  ۱۳۹۹ مجددا  امکانپذیر خواهد بود.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت بعد از تاریخ مذکور، انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد.