🔶سوالات آزمون های متمرکز بصورت تستی(چهار گزینه ای ) می باشد.
🔶 همراه داشتن چند عدد مداد مشکی نرم پررنگ، پاک کن و تراش ضروری می باشد.