به اطلاع می رساند داننشجویانی که درس کاربینی را با آقای مهندس شریفی در نیمسال جاری اخذ نموده اند فردا ۶ بهمن ۹۸ آخرین فرصت تحویل گزارش نهایی می باشد و دانشجویان می توانند گزارش و فرمهای های خود را به خاتم مهندس خانزاده تحویل نمایند.