مرکز آموزش علمی کاربردی جهاد دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

✅دانشجویان گرامی توجه بفرمایند که برای هر دانشجو در هر مقطع و ورودی فقط ۲۴ ساعت زمان ثبت انتخاب واحد تعیین شده است . لذا هر دانشجو می بایست چند روز قبل از زمان مذکور با در دست داشتن فرم انتخاب واحد خام و کارنامه کل خود به مدیر گروه آموزشی رشته خود مراجعه نموده و پس از تعیین دروس انتخابی نیمسال ۹۸۲ ، آنها را در سامانه آموزشی ثبت و تایید نهایی نماید.
✅ دانشجویان ورودی نیمسال های ۹۶۲ و ماقبل از آن به دلیل اتمام سنوات قانونی تحصیل ، اجازه انتخاب واحد ندارند و می بایست طبق مقررات نسبت به اخذ سنوات ارفاقی اقدام نمایند لذا ضروریست قبل از زمان انتخاب واحد به کارشناس آموزشی رشته خود مراجعه نمایند.